ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน - ธันวาคม 2566

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน - ธันวาคม 2566

         ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาองค์กรควบคู่กับการศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อต่อยอดการพัฒนาประเทศในการสร้างความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ เป็นการวางรากฐานให้กับมนุษย์ในการเข้าถึงและการเท่าทันการศึกษาในยุคดิจิทัล รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้กับมนุษย์ วารสารทัศนมิติทางการศึกษาปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ทีมบรรณาธิการ ได้รวบรวมบทความจำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย บทความวิจัย 4 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาหลากหลายมิติ ซึ่งทุกบทความได้รับตรวจพิจารณาจากผู้ทรงวุฒิที่เชี่ยวชาญและหลากหลาย อย่างเข้มข้น 3 ท่าน มีการตรวจสอบติดตามการแก้บทความหลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารทัศนมิติทางการศึกษา จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามนุษย์เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา โดยเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการศึกษาให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถสามารถสืบค้นและดาว์โหลดบทความในวารสารได้ที่เว็ปไซด์ https://so10.tci-thaijo.org/index.php/JPE

 

เผยแพร่แล้ว: 2023-09-27

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ