บทความย้อนหลัง

 • มกราคม - เมษายน 2567
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2024)

  การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของมนุษย์ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย วารสารทัศนมิติทางการศึกษาเป็นช่องทางหนึ่งที่มุ่งเน้นเผยแพร่บทความวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการศึกษาให้แก่บุคลากรด้านการศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถนำไปประยุกต์หรือต่อยอดในการใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศวารสารทัศนมิติทางการศึกษา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาผ่านผลงานวิชาการ โดยปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ทีมบรรณาธิการได้รวบรวมบทความวิจัยทั้งสิ้น 5 บทความ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาจากผู้นิพนธ์หลากหลายสถาบัน ซึ่งทุกบทความได้รับตรวจพิจารณาจากผู้ทรงเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อย่างเข้มข้น 3 ท่าน และมีการตรวจสอบติดตามการแก้บทความหลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอย่างละเอียด กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารทัศนมิติทางการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการของบุคลากรด้านการศึกษา อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาต่อไป โดยท่านสามารถสามารถสืบค้นและดาว์โหลดบทความในวารสารได้ที่เว็ปไซด์ https://so10.tci-thaijo.org/index.php/JPE

 • กันยายน - ธันวาคม 2566
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2023)

           ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาองค์กรควบคู่กับการศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อต่อยอดการพัฒนาประเทศในการสร้างความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ เป็นการวางรากฐานให้กับมนุษย์ในการเข้าถึงและการเท่าทันการศึกษาในยุคดิจิทัล รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้กับมนุษย์ วารสารทัศนมิติทางการศึกษาปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ทีมบรรณาธิการ ได้รวบรวมบทความจำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย บทความวิจัย 4 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาหลากหลายมิติ ซึ่งทุกบทความได้รับตรวจพิจารณาจากผู้ทรงวุฒิที่เชี่ยวชาญและหลากหลาย อย่างเข้มข้น 3 ท่าน มีการตรวจสอบติดตามการแก้บทความหลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารทัศนมิติทางการศึกษา จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามนุษย์เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา โดยเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการศึกษาให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถสามารถสืบค้นและดาว์โหลดบทความในวารสารได้ที่เว็ปไซด์ https://so10.tci-thaijo.org/index.php/JPE

   

 • พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2023)

          การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4: Quality Education) ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงคุณภาพเพื่อนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกระดับของระบบการศึกษา ล้วนเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนด้านการศึกษา วารสารทัศนมิติทางการศึกษาปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ทีมบรรณาธิการ ได้รวบรวมบทความวิจัย จำนวน 5 เรื่อง โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาที่สามารถต่อยอดและบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ซึ่งทุกบทความได้รับตรวจพิจารณาจากผู้ทรงวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างเข้มข้น 3 ท่าน และมีการตรวจสอบติดตามการแก้บทความหลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารทัศนมิติทางการศึกษา จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) โดยเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการศึกษาให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถสามารถสืบค้นและดาว์โหลดบทความในวารสารได้ที่เว็ปไซด์ https://so10.tci-thaijo.org/index.php/JPE

 • มกราคม - เมษายน 2566
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2023)

          ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกพลิกผัน (VUCA World) ส่งผลกระทบในมิติต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งมิติทางการศึกษา ดังนั้นการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นความท้าทายสำหรับผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา เนื่องจากโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและพลิกผันอย่างรวดเร็ว การที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคน วารสารทัศนมิติทางการศึกษา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาผ่านผลงานวิชาการ โดยปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นฉบับปฐมฤกษ์ ทีมบรรณาธิการ ได้รวบรวมบทความวิจัยทั้งสิ้น 5 บทความ ประกอบด้วย บทความวิจัย 4 เรื่อง โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาจากผู้นิพนธ์หลากหลายสถาบัน ซึ่งทุกบทความได้รับตรวจพิจารณาจากผู้ทรงเชี่ยวชาญอย่างเข้มข้น 3 ท่าน และมีการตรวจสอบติดตามการแก้บทความหลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอย่างละเอียด และบทความรับเชิญ 1 เรื่องที่ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วัน เดชพิชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางการศึกษา ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารทัศนมิติทางการศึกษา จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะทางวิชาการของบุคลากรด้านการศึกษา อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาต่อไป โดยท่านสามารถสามารถสืบค้นและดาว์โหลดบทความในวารสารได้ที่เว็ปไซด์ https://so10.tci-thaijo.org/index.php/JPE