ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - เมษายน 2566

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - เมษายน 2566

        ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกพลิกผัน (VUCA World) ส่งผลกระทบในมิติต่างๆ ของประเทศ รวมทั้งมิติทางการศึกษา ดังนั้นการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นความท้าทายสำหรับผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา เนื่องจากโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและพลิกผันอย่างรวดเร็ว การที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคน วารสารทัศนมิติทางการศึกษา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาผ่านผลงานวิชาการ โดยปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นฉบับปฐมฤกษ์ ทีมบรรณาธิการ ได้รวบรวมบทความวิจัยทั้งสิ้น 5 บทความ ประกอบด้วย บทความวิจัย 4 เรื่อง โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาจากผู้นิพนธ์หลากหลายสถาบัน ซึ่งทุกบทความได้รับตรวจพิจารณาจากผู้ทรงเชี่ยวชาญอย่างเข้มข้น 3 ท่าน และมีการตรวจสอบติดตามการแก้บทความหลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอย่างละเอียด และบทความรับเชิญ 1 เรื่องที่ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วัน เดชพิชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางการศึกษา ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารทัศนมิติทางการศึกษา จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะทางวิชาการของบุคลากรด้านการศึกษา อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาต่อไป โดยท่านสามารถสามารถสืบค้นและดาว์โหลดบทความในวารสารได้ที่เว็ปไซด์ https://so10.tci-thaijo.org/index.php/JPE

เผยแพร่แล้ว: 2023-02-05

บทความวิจัย