ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน 2567

					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน 2567

การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของมนุษย์ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย วารสารทัศนมิติทางการศึกษาเป็นช่องทางหนึ่งที่มุ่งเน้นเผยแพร่บทความวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการศึกษาให้แก่บุคลากรด้านการศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถนำไปประยุกต์หรือต่อยอดในการใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศวารสารทัศนมิติทางการศึกษา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาผ่านผลงานวิชาการ โดยปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ทีมบรรณาธิการได้รวบรวมบทความวิจัยทั้งสิ้น 5 บทความ โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาจากผู้นิพนธ์หลากหลายสถาบัน ซึ่งทุกบทความได้รับตรวจพิจารณาจากผู้ทรงเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อย่างเข้มข้น 3 ท่าน และมีการตรวจสอบติดตามการแก้บทความหลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอย่างละเอียด กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารทัศนมิติทางการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการของบุคลากรด้านการศึกษา อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาต่อไป โดยท่านสามารถสามารถสืบค้นและดาว์โหลดบทความในวารสารได้ที่เว็ปไซด์ https://so10.tci-thaijo.org/index.php/JPE

เผยแพร่แล้ว: 2024-03-19

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย