ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

        การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4: Quality Education) ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงคุณภาพเพื่อนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกระดับของระบบการศึกษา ล้วนเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนด้านการศึกษา วารสารทัศนมิติทางการศึกษาปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ทีมบรรณาธิการ ได้รวบรวมบทความวิจัย จำนวน 5 เรื่อง โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาที่สามารถต่อยอดและบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ซึ่งทุกบทความได้รับตรวจพิจารณาจากผู้ทรงวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างเข้มข้น 3 ท่าน และมีการตรวจสอบติดตามการแก้บทความหลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารทัศนมิติทางการศึกษา จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) โดยเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการศึกษาให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถสามารถสืบค้นและดาว์โหลดบทความในวารสารได้ที่เว็ปไซด์ https://so10.tci-thaijo.org/index.php/JPE

เผยแพร่แล้ว: 2023-07-03

บทความวิจัย