เกี่ยวกับวารสาร

     วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN : 2985-0428 (Online) รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การเงิน การลงทุน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวและโรงแรม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง

     *สามารถดูคู่มือการเตรียมบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ (เพิ่มเติม) ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1UGnTMbPRXMAdttiQsXzw7HjBoTWhOSbF/view?usp=sharing

     **ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ และแบบฟอร์มการเขียนบทความ (แบบ PDF) สามารถดาวน์โหลดได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1MxOZeJumk7DC0fpMJKEjGISho9SlZBFY/view?usp=sharing

     ทั้งนี้ หากท่านต้องการแบบฟอร์มการเขียนบทความ (แบบ Word) สามารถติดต่อได้ที่ E-mail: suchada_sni@vu.ac.th

Announcements

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อขอรับตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

2023-12-18

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
เผยแพร่แล้ว: 2023-10-12

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ