มายาคติเรื่องวาทกรรมเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ และแถลงการณ์สำนักไฟร์บวร์กเรื่องเศรษฐกิจเสรีนิยมที่มีการกำกับแห่งปี ค.ศ. 1936

ผู้แต่ง

  • กานต์ ยืนยง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คำสำคัญ:

เสรีนิยมใหม่, เศรษฐกิจเสรีนิยมที่มีการกำกับ, การกำกับการผูกขาด, ความเหลื่อมล้ำ, รัฐสวัสดิการ

บทคัดย่อ

การวิพากษ์วิจารณ์เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิคจากฝ่ายซ้ายในประเทศไทยเริ่มเป็นไปอย่างกว้างขวางนับแต่สถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 และต่อมาเป็นวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ปี พ.ศ. 2550 ในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามการวิพากษ์วิจารณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นไปภายใต้วาทกรรม “เสรีนิยมใหม่” หรือข้อเสนอเรื่อง “รัฐสวัสดิการ” ต่างก็มีความคลาดเคลื่อน บทความนี้จะทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อนี้ทั้งในหนังสือ “ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่” และ “คำแถลงการณ์เสรีนิยมที่มีการกำกับแห่งปี ค.ศ. 1936” (The Ordo Manifesto of 1936) โดยละเอียด ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าข้อเสนอ “เสรีนิยมที่มีการกำกับ” ได้ขาดหายไปจากการถกเถียงระหว่างฝ่ายซ้ายและสำนักเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิคในประเทศไทย นอกจากนี้บทความนี้ยังจะสำรวจทั้งความหลากหลายและพลวัตในการเปลี่ยนแปลงของทุนนิยมในแต่ละประเทศดังที่ได้เสนอไว้ในหนังสือ “เฉดต่าง ๆ ของระบบทุนนิยม” (Varities of Capitalism) โดยหวังว่าข้อเสนอดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในกำหนดนโยบายเศรษฐกิจที่สร้างดุลยภาพระหว่างประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจจากการกำกับการผูกขาดและการบรรเทาความเหลื่อมล้ำในสังคม

References

ภาษาไทย

กนกนัย ถาวรพานิช. (2563). “ฟูโกต์และแนวคิดเสรีนิยมแบบออร์โด (Ordoliberalism),” ในฟูโกต์กับลัทธิเสรีนิยมใหม่ (พิพัฒน์ พสุธารชาติ บรรณาธิการ), หน้า 147 - 187. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์.

กุลลดา เกษบุญชู มี้ด. (2556). กระบวนการเข้าสู่ความเป็นสากลของระบบทุนนิยมและลัทธิเสรีนิยมใหม่ (The Internationalization of Capitalism and Neoliberalism). ในวารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, หน้า 7 - 43.

เดวิด ฮาร์วี. (2555). ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่ (A Brief History of Neoliberalism,) (ภัควดี วีระภาสพงษ์ บรรณาธิการแปล). กรุงเทพฯ: บริษัทสวนเงินมีมา จำกัด.

พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล. (2017). การบริหารจัดการภาครัฐไทยภายใต้ระบบรัฐสวัสดิการ. ใน Journal of Management Science, Nakon Pathom Rajabhat University, Vol 4 (1), pp. 110 – 122.

พิสิฐ ลี้อาธรรม, พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล, และ สราวุธ ทับทอง. (2564). การกอบกู้วิกฤตการเงินเอเชีย พ.ศ. 2540 – 2541. กรุงเทพฯ: สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย.

วีรยุทธ์ กาญจน์ชูฉัตร. (2563). “การเดินทางของเสรีนิยมใหม่ในสามทวีป,” ในฟูโกต์กับลัทธิเสรีนิยมใหม่ (พิพัฒน์ พสุธารชาติ บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์.

เสน่ห์ จามริก. (2549). การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

อาร์โนด์ เบรนน์โต. (2563). “ภูมิประวัติศาสตร์ของ ‘เสรีนิยมใหม่’ การคิดใหม่ถึงความหมายของฉลาดทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงและขยับเขยื้อนได้,” (แปลโดยพิพัฒน์ พสุธารชาติ) ในฟูโกต์กับลัทธิเสรีนิยมใหม่ (พิพัฒน์ พสุธารชาติ บรรณาธิการ), หน้า 41 – 112. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์.

ภาษาอังกฤษ

Adorno, T. W. (1977). “Introduction,” in The Positivist Dispute in German Sociology, translated by Glyn Adey and David Frisby. London: Heinemann Educational Books.

Adorno, T. W. (2004). Negative Dialectics, translated by E. B. Ashton. London: Taylor & Francis.

Baldwin, D. A. (editor). (1993). Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate. New York: Columbia University Press.

Breivick, A. B. (2011). 2083: A European Declaration of Independence. London: Internet Material.

Böhm, F., Eugen, W., and Großmann-Doerth, H. (2017). “The Ordo Manifesto of 1936,” in The Birth of Austerity: German Ordoliberalism and Contemporary Neoliberalism (translated by David Hunniford, Elaine Wagner, Alan Peacock and Hans Willgerodt,) edited by Thomas Biebricher and Frieder Vogelmann, pp. 27 – 39. London: Rowman & Littlefield.

Caldwel, B, (edited). (2022). Mont Pèlerin 1947: Transcripts of the Founding Meeting of the Mont Pèlerin Society. CA: Hoover Institution Press.

Dewey, J. (2004). “The Development of American Pragmatism,” in Pragmatism: Volume I, The Historical Development of Pragmatism, edited by Alan Malachowski. London: Sage Publications.

Duggan, L. (2002). “The New Homonormativity: The Sexual Politics of Neoliberalism,” in Materializing Democracy: Toward a Revitalized Cultural Politics, edited by Russ Castronovo and Dana D. Nelson. London: Duke University Press.

Denord, F. (2009). “French Neoliberalism and Its Divisions: From the Colloque Walter Lippmann to the Fifth Republic,” in The Road from Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective, edited by Philip Mirowski and Dieter Plehwe. Massachusetts: Harvard University Press.

Elshtain, J. B. (2003). “Mill’s Liberty and the Problem of /authority,” in On Liberty by John Stuart Mill, edited by David Bromwich and George Kateb, with essays by Jean Bethke Elshtain, Owen Fiss, Richard A. Posner, and Jeremy Waldron. New Haven and London: Yale University Press.

Fama, E. F. (1969). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. In The Journal of Finance, Vol. 25, No. 2, Papers and Proceedings of the Twenty-Eighth Annual Meeting of the American Finance Association New York, N.Y. December, 28-30, 1969 (May, 1970), pp. 383-417.

Fama, E. F. and French, K. R. (1993). "Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds". In Journal of Financial Economics. 33 (1): 3–56.

Feld, L. P, Köhler, E. A., and Nientiedt, D. (2019). Ordoliberalism and the Social Market Economy. Institut für allgemeine Wirtschaftsforschung.

Online Material, https://www.eucken.de/en/discussionpaper-ordoliberalism-and-the-social-market-economy/ , accessed November 30, 2022.

Friedman, G. (1981). The Political Philosophy of the Frankfurt School. Ithaca: Cornell University

Fontana, R., Nuvolari, A, Shimitzu, H., and Vezzulli, A. (2012). Schumpeterian Patterns of Innovation and the Source of Breakthrough Inventions: Evidence from a Data-Set of R&D Awards. Working Paper, School of Economics and Management, Department of Economics, Technical University of Lisbon.

Foucault, M. (2008). The Birth of Biopolitics: Lectures at the College de France, 1978-79, (edited by Michel Senellart, General Editors: François Ewald and Alessandro Fontana, translated by Graham Burchell). New York: Palgrave Macmillan.

Fukuyama, F. (2013). “What is Governance?” In Governance, Vol. 26, No. 3, pp. 347 – 368.

Gilbert, N., and Troitzsch K. G. (2005). Simulation for the Social Scientist (second edition). Berkshire: Open University Press.

Hall, P. A. and Soskice, D. (2001) ‘An Introduction to Varieties of Capitalism’. In Hall, P. A. and Soskice, D. (eds) Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford, Oxford University Press, pp. 1–68.

Harmon, M. M. (1989). The Simon/Waldo Debate: A Review and Update. In Public Administration Quarterly, Vol. 12(4), pp. 437–451.

Harvey, D. (2007). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

Jann, Werner. (2003). State, Administration and Governance in Germany: Competing Traditions and Dominant Narratives, in Public Administration, Vol. 81, No. 1, pp. 95-118.

Kapeller, J., Puehringer, S., and Grimm, C. (2022). Paradigms and policies: the state of economics in the German-speaking countries, Review of International Political Economy, 29:4, 1183-1210, DOI: 10.1080/09692290.2021.1904269

Ketudat, S. (1990). The Middle Path for The Future of Thailand: Technology in Harmony with Culture and Environment. Bangkok, Thailand: Thai Watana Panich Press Co., Ltd.

Köves, M. (2017). “The Life and Work of Georg Lukács: An Introduction” in Social Scientist, November – December 2017, Vol. 15, No. 11/12, pp. 3-40.

Lippmann, W. (1938). An Inquiry into the Principles of The Good Society. Boston: Little, Brown and Company.

Malerba, F., and Orsenigo, L. (1995). Schumpeterian Patterns of Innovation are Technology-Specific. In Cambridge Journal of Economics, February 1995, Vol. 19, No. 1, Special Issue on Technology and Innovation (February 1995), pp. 47-65.

Mill, J. S. (1972). The Later Letters of John Stuart Mill 1849 – 1873, edited by Francis E. Mineka and Dwight N. Lindley. Toronto, Canada: University of Toronto Press.

Minnicio, M. (1992). The Frankfurt School and “Political Correctness”. Internet Material, https://web.archive.org/web/20180725022941/http://www.schillerinstitute.org/fid_91-96/921_frankfurt.html, accessed on November 26, 2022.

Neumaan, F. (2013). “German Morale After Tunisia”, in Secret Reports on Nazi Germany: The Frankfurt School Contribution to the War Effort, edited by Raffaele Laudani, with a forward by Raymond Geuss. New Jersey: Princeton University Press.

Peck, J. (2004). Geography and Public Policy: Constructions of Neoliberalism. In Progress in Human Geography 28, 3, pp. 392 – 405.

Poole, T. (2015). Reason of State: Law, Prerogative and Empire. Cambridge: Cambridge University Press.

Reinhoudt, J. and Audier, S. (2018). The Walter Lippmann Colloquium: The Birth of Neo-Liberalism. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan.

Schneider, M. R., and Paunescu, M. (2012). Changing Varieties of Capitalism and Revealed Comparative Advantages From 1990 to 2005: A Test of the Hall and Soskice Claims. In Socio-Economic Review (2012) 10, pp. 731 – 753.

Shiller, R. J. (2015). Irrational Exuberance, 3rd edition. Princeton: Princeton University Press.

Springer, S. (2016). The Discourse of Neoliberalism: An Anatomy of a Powerful Idea. London: Rowman & Littlefield International.

Vlachou, A (edited). (1999). Contemporary Economic Theory: Radical Critiques of Neoliberalism. London: Macmillan Press Ltd.

Wilensky, U., and Rand, W. (2015). An Introduction to Agent-based Modeling: Modeling Natural, Social, and Engineered Complex Systems with NETLOGO. MA: The MIT Press

Yuenyong, K. (2020). Reinstitutionalism and Governance. Internet Material, https://www.academia.edu/44766849/Reinstitutionalism_and_Governance, accessed on December 15, 2022.

Yuenyong, K., Taofeek, A., and Ajah, S. M. (2020). Causal Analysis: Bridging Relations. figshare. Preprint. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12151656.v1 , accessed November 30, 2022.

ภาษาเยอรมัน

Böhm, F., Eugen, W., and Großmann-Doerth, H. (1937). unsere Aufgabe (Geleitwort der Herausgeber zur Schriftenreihe ,,Ord nung der Wirtschaft”), pp. VII – XXI. In ordnung ver Wirtschaft. Stuttgart und Berlin: erlag Von W. Kohlhammer Stuttgart.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-02-27 — Updated on 2023-03-03

Versions

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ