เกี่ยวกับวารสาร

Objective (วัตถุประสงค์การตีพิมพ์)

PAAT Journal (วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 

  1. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผลงานและทัศนะทางวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารกิจการสาธารณะ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. เพื่อเป็นการพัฒนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า
  3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย กับสมาชิกของสมาคมฯ และสังคม

Scope and Area (ขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารเปิดรับบทความทางวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารกิจการสาธารณะ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

PAAT Journal เป็นวารสารที่ตีพิมพ์มาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน  โดยเป็นการประเมินแบบการปกปิดผู้พิจารณา (Blinded Review)

อนึ่ง ทัศนะที่เกิดขึ้นจากบทความที่เผยแพร่ใน PAAT Journal (วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย) เป็นทัศนะและข้อคิดเห็นของผู้เขียนบทความเท่านั้นมิใช่จากทางผู้จัดทํา ผู้เขียนบทความจึงเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากบทความของตนเอง

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) นานาทัศนะ (viewpoint) และ แนะนำหนังสือ (book review)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

ทางสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยจะดำเนินการจัดพิมพ์วารสารเผยแพร่ทางออนไลน์ จํานวน 2 ครั้งต่อปี หรือ ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่

  • ฉบับประจําเดือนมกราคม - มิถุนายน
  • ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

การขอรับการพิจารณาบทความ

ผู้เขียนบทความตั้งแต่ฉบับปีที่ 5 ฉบับที่ 10 เป็นต้นไป ทางสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย จะยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความทุกประเภท จนกว่าจะมีประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง

Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (Public Administration Association of Thailand (PAAT)