เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (PAAT Journal) มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 

  1. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผลงานและทัศนะทางวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารกิจการสาธารณะ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2. เพื่อเป็นการพัฒนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า
  3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย กับสมาชิกของสมาคมฯ และสังคม

 

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และคณะบรรณาธิการในสาขาวิชานั้น ๆ จำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน  โดยเป็นการประเมินแบบการปกปิดผู้พิจารณา (Blinded Review)

อนึ่ง ทัศนะที่เกิดขึ้นจากบทความที่เผยแพรjในวารสาร PAAT Journal ของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นทัศนะและข้อคิดเห็นของผู้เขียนบทความเท่านั้นมิใช่จากทางผู้จัดทํา ผู้เขียนบทความจึงเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากบทความของตนเอง

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

บทความวิชาการ (academic article) นานาทัศนะ (viewpoint) และ แนะนำหนังสือ (book review)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

ทางสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยจะได้ทําการจัดพิมพ์เผยแพร่ทางออนไลน์ จํานวน 2 ครั้งต่อปี หรือ ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่

  • ฉบับประจําเดือนมิถุนายน
  • ฉบับประจําเดือนธันวาคม

Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (Public Administration Association of Thailand (PAAT)