การพัฒนาการใช้สื่อออนไลน์ซื้อสินค้าให้ปลอดภัย

ผู้แต่ง

  • ปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล มหาวิทยาลัยเกริก

คำสำคัญ:

การพัฒนา, สื่อออนไลน์, การซื้อสินค้า, ความปลอดภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ซื้อสินค้า 2) เพื่อศึกษากฎหมายและองค์กรภาครัฐเกี่ยวกับการดูแล กำกับ ควบคุม การใช้สื่อออนไลน์ซื้อสินค้า 3) เพื่อศึกษาพัฒนาแนวทางการใช้สื่อออนไลน์ซื้อสินค้าให้ปลอดภัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Research Strategy) แบบการวิจัยเอกสาร (Document Research) ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการใช้สื่อออนไลน์ซื้อสินค้าของประชาชนในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว แต่ก็มีปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ซื้อสินค้าเกิดขึ้นตามมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านจำนวนผู้ได้รับความเสียหาย และมูลค่าความเสียหาย เกิดผลกระทบเสียหายต่อประชาชนต้องเสียเงินเสียเวลา กระทบการอยู่ร่วมกันในสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 2) ประเทศไทยมีกฎหมายมากกว่า 13 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการดูแล กำกับ ควบคุมการใช้สื่อออนไลน์ซื้อสินค้า แต่ที่ประชาชนควรรู้จักและนำมาใช้ในการป้องกันตัวเองก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อออนไลน์ซื้อสินค้าที่สำคัญมี 3 ฉบับ และมีองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดูแล กำกับ ควบคุม การซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่สำคัญ 6 องค์กร 3) การพัฒนาแนวทางการใช้สื่อออนไลน์ซื้อสินค้าให้ปลอดภัยให้กับประชาชน ทั้งในด้านการป้องกันตัวเองจากภายในจิตใจความคิดและป้องกันตัวเองจากการตรวจสอบข้อมูลภายนอกก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ด้านการแก้ไขปัญหาหลังจากตกลงซื้อสินค้า การขอความช่วยเหลือต่อองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องนั้นประชาชนควรรู้จักการแก้ปัญหาหลังจากตกลงซื้อสินค้าออนไลน์ องค์กรต่าง ๆ จะต้องพัฒนาการเผยแพร่แนะนำองค์กรให้ประชาชนรู้จักเป็นประจำที่เกี่ยวกับข้อมูลขององค์กร และร่วมมือกันบูรณาการความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรทั้งที่เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดูแล กำกับ ควบคุมการใช้สื่อออนไลน์ซื้อสินค้า แนะนำ อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือประชาชนที่เกิดปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ซื้อสินค้าให้รู้จักการใช้สิทธิและวิธีฟ้องคดีผู้บริโภคต่อศาลด้วยตัวเองหรือทางระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบของศาลได้ในทันทีทุกเวลา เพื่อเป็นการปรับกฎหมายสู่การปฏิบัติที่บังคับใช้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์, (ออนไลน์) แหล่งที่มา : https://www.dbd.go.th/

news_view.php?nid=469412625 สืบค้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, (ออนไลน์) แหล่งที่มา : https://www.

trustmarkthai.com/th/news/detail/b23b4b30-f3e2-11ea-bd1c-e9666bdd4733 สืบค้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565.

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ดีอีเอส เผยปัญหาซื้อขายออนไลน์ปี 64 ทำสถิตินิวไฮ 33,080 ครั้ง

(ออนไลน์) แหล่งที่มา : mdes.go.th/news/detail/5027-ดีอีเอส-เผยปัญหาซื้อสินค้าออนไลน์ปี-64 ทำสถิตินิวไฮ-33-080-ครั้ง. สืบค้นวันที่ 30 มกราคม 2565.

ปราโมทย์ ยอดแก้ว. การตลาดดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ในสังคมไทย. วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1, 2564.

ณัฐธรณ์ เดชสกุล. ปัญหาการฉ้อโกงซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย. งานประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2563.

ทวียศ ศรีเกตุ. ผู้บริโภคกับปัญหาการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์. ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

รัฐสภา รายการเจตนารมณ์กฎหมาย, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 24 กันยายน 2557.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต).พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์.พิมพ์ครั้งที่ 16. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิกจํากัด, ๒๕๕๔. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.

วนัชวรรณ ชานวิทิตกุล. พฤติกรรมการเดินทางเพื่อซื้อสินค้าของผู้บริโภคออนไลน์และออฟไลน์. สาระศาสตร์ ฉบับที่ 1/2561.

วรวีร์ เธียรธนเกียรติ. การรับรู้ประโยชน์ของการช้อปปิ้งออนไลน์ การรับรู้ความเสี่ยง ความไว้วางใจ และการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560).

ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง ใหผูประกอบพาณิชยกิจตองจดทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553.

ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551.

ราชกิจจานุเบกษา. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552.

ศาลยุติธรรม. ดีเดย์! เปิดบริการแล้ว“แผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง”มุ่งคุ้มครองผู้บริโภค จากพิษซื้อ

ออนไลน์ สินค้าไม่ตรงปก โฆษกศาลยุติธรรม ย้ำฟ้องออนไลน์ได้ 24 ชม. ไม่จำกัดวงเงินมากน้อย เน้นเก็บหลักฐานสั่งซื้อจ่ายเงินส่งศาลพร้อมติดตามความคืบหน้าคดีได้ใน 12 ชม.กรุงไทยร่วมพัฒนาช่องทางยื่นฟ้องผ่าน e-Filing ตามสโลแกน “ความยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย. (ออนไลน์) แหล่งที่มา : https://www.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/iid/278977 สืบค้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565.

สมวลี ลิมป์รัชตามร. เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภค-ผู้ประกอบการจะไปต่อทิศทางไหนหลังสถานการณ์ โควิด-19.,

(ออนไลน์) แหล่งที่มา https://marketeeronline.co/archives/158845, สืบค้นวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565.

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. ข้อแนะนำสำหรับผู้บริโภค, (ออนไลน์) แหล่งที่มา :

https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=36 สืบค้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565.

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ, (ออนไลน์) แหล่งที่มา :

https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=9749 สืบค้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565.

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด. ความรู้ด้านคุ้มครอง

ผู้บริโภค (ฉบับประชาชน), พิมพ์ครั้งที่ 2, พ.ศ.2552, บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่, (ออนไลน์) แหล่งที่มา :

https://www.etda.or.th/th/about-etda/Authority-structure/etda-strategic-plan.aspx สืบค้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส์. ETDA เผยมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทย ปี 63 อยู่ที่ 3.78 ล้านล้านบาท

คาดปี 64 พุ่งไปที่ 4.01 ล้านล้านบาท. (ออนไลน์) แหล่งที่มา: https://www.etda.or.th/th/pr-

news/ETDA-Reveals-the-Value-of-e-Commerce-in-2021.aspx สืบค้นวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565.

เสรี วงษ์มณฑา. กลยุทธ์การตลาด: การวางแผนการตลาด. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์. 2552.

Childers, T. L., Carr, C. L., Peck, J., & Carson, S. (2001). Hedonic and utilitarian motivations for online retail shopping behavior. Journal of retailing, 77(4).

SPRING, ตำรวจ ปอท. เปิดสถิติ CyberCrime ประจำปี 2564 พร้อมเผยแนวโน้มปีนี้, (ออนไลน์) แหล่งที่มา :

https://www.springnews.co.th/spring-life/819659 สืบค้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565.

Meyer, M. D., & Miller, E. J. (1984). Urban transportation planning: a decision-oriented approach.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-02-27 — Updated on 2023-03-03

Versions

ฉบับ

บท

บทความวิจัย