กองบรรณาธิการ

คณะบรรณาธิการวารสาร PAAT Journal

บรรณาธิการที่ปรึกษา
1. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ - มหาวิทยาลัยรังสิต
2. รองศาสตราจารย์ สีดา สอนศรี - นักวิชาการอิสระ
3. อาจารย์ ดร.วิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ - นักวิชาการอิสระ

บรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธํารงลักษณ์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป - มหาวิทยาลัยรังสิต
2. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี - สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ มานิต ศุทธสกุล - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
7. อาจารย์ ดร. ถวิลวดี บุรีกุล - สถาบันพระปกเกล้า
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ - มหาวิทยาลัยมหิดล
11. รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช - นักวิชาการอิสระ
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา จตุรโกมล - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรลดา ไชยะ - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20. อาจารย์เนรมิต จิตรรักษา - มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
21. อาจารย์สุรชัย คงประเสริฐ - นักวิชาการอิสระ
20. ร้อยเอก อาจารย์ ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ - นักวิชาการอิสระ
21. อาจารย์ ดร.ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22. อาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ พิณทอง - นักวิชาการอิสระ
23. อาจารย์ บรบิูรณ์ ฉลอง - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
24. นางสาวมณีชัชวาล มณีศรี - สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ