กองบรรณาธิการ

คณะบรรณาธิการ PAAT Journal (วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย)

บรรณาธิการที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ - มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี - นักวิชาการอิสระ
อาจารย์ ดร.วิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ - นักวิชาการอิสระ

บรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธํารงลักษณ์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน - มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อาจารย์ ดร.ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป - มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี - สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์  จีนนุ่น - มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ - มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช - นักวิชาการอิสระ
รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์มานิต ศุทธสกุล - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร  ตู้ดำ - มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา จตุรโกมล - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อังคณานนท์ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรลดา ไชยะ - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ ดร. ถวิลวดี บุรีกุล - สถาบันพระปกเกล้า
ร้อยเอก อาจารย์ ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ - นักวิชาการอิสระ
อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส - มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ พิณทอง - มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ ดร.วัชระวินภ์ คำเขียว - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ ดร.พิศนีย์ อำไพ - นักวิชาการอิสระ
อาจารย์ ดร.ชนกาญจน์ พันธุ์เดิมวงศ์ - นักวิชาการอิสระ
อาจารย์เนรมิต จิตรรักษา - มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
อาจารย์สุรชัย คงประเสริฐ - นักวิชาการอิสระ
อาจารย์บริบูรณ์ ฉลอง - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางสาวมณีชัชวาล มณีศรี - สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ