วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิศวกรรมศึกษา จัดทำโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านการสอนและการบริหารอาชีวศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม การฝึกอบรมและการพัฒนากำลังคน รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศึกษา เป็นต้น วารสารเปิดรับบทความจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภายนอกประเทศแบบเต็มรูปแบบ (Full Paper) รวมถึงบทความวิชาการ (Review Articles) บทความที่เสนอสามารถเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ โดยจะต้องถูกต้องตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ วารสารจะจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม และอาจมีฉบับพิเศษเพิ่มเติมปีละไม่เกิน 1 ฉบับ ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับได้ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นดังเวปไซต์ด้านล่าง โดยบทความดังกล่าวจะต้องมีการลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism)  น้อยกว่า 30%  ไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อนและเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น

Vol. 14 No. 3 (2566): Journal of Technical and Engineering Education (uncompleted edition)

View All Issues