การนำการวิจัยแบบการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบไปใช้ในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • จำเนียร จวงตระกูล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • กล้าหาญ ณ น่าน คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • อรรถพล ศิริลัทธยากร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

คำสำคัญ:

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, การวิจัย, รัฐประศาสนศาสตร์, การบริหารการพัฒนา

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยแบบการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (2) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยแบบการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในประเทศไทย (3) เพื่อศึกษาแนวทางการนำการวิจัยแบบการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบมาใช้ในงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย การศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่า การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเป็นการวิจัยรูปแบบหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างไปจากการทบทวนวรรณกรรมโดยทั่วไป การวิจัยรูปแบบนี้เป็นการวิจัยเอกสารคือการนำผลการวิจัยในประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง ดำเนินการในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งมาทำการศึกษาตามระเบียบวิธีของการวิจัยแบบนี้ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการหลายขั้นตอน  ส่วนแนวทางการนำการวิจัยแบบการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบมาใช้ในประเทศไทยพบว่า มีการศึกษาในสาขาทางด้านศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพมากที่สุด นอกจากนี้มีการนำไปใช้ในด้านการศึกษาและการบริหารจัดการด้วยเช่นกัน จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้พิจารณานำการวิจัยแบบการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบมาใช้ในงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องจากเป็นการวิจัยที่มีคุณประโยชน์หลายประการรวมทั้งช่วยให้มองเห็นภาพในอดีตกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต แนวทางการนำการวิจัยแบบการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบมาใช้ในงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารการพัฒนาจึงมีความเป็นไปได้สูงและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐได้มีการดำเนินการวิจัยเป็นการประจำอยู่แล้วในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากในการบริหารการพัฒนานั้นจำเป็นจะต้องจัดทำแผนพัฒนาแล้วนำแผนสู่การปฏิบัติ โดยมีการกำกับติดตามผลการปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติตามแผน ซึ่งในกระบวนการบริหารการพัฒนาดังกล่าวนี้จำเป็นต้องใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อพิจารณาตัดสินใจดำเนินการในแต่ละขั้นตอน การวิจัยแบบการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบจะช่วยให้การวางแผนและการบริหารแผนการพัฒนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรุงเทพธุรกิจ. (2565). ครม.เคาะ “แผน 13” ฉบับล้มแล้วลุกไว ตั้งเป้ารายได้ต่อหัว 3 แสนบาท. สืบค้นเมื่อ 13 ตุลาคม 2565, จาก https://www.bangkokbiznews.com/business/1002395.

เกษร เกตุชู, พิกุล นันทชัยพันธ์ และ สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ. (2016). การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการปฏิบัติการดูแล แบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตในหอผู้ป่วยวิกฤต. พยาบาลสาร, 43(ฉบับพิเศษ), 1-10.

เกศกนก แสงอุบล, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และ พัชราภรณ์ อารีย์. (2021). ภาวะผู้นำและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรในภาคเอกชน: การทบทวนอย่างเป็นระบบ. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้, 8(3), 1-17.

จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, วิภาวี พิจิตบันดาล, เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์, สุภรัติ สุขวิสุทธิ์, อิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว และ เกริกเกียรติ แก้วมณี. (2563). พัทยา 4.0: การค้นหานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารการพัฒนา เพื่อผลักดันให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลก.วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง, 9(1), 64-83.

ณชนก หล่อสมบูรณ์, ปุณณรัตน์พิชญไพบูลย์และ โสมฉาย บุญญานันต์. (2563). การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ กระบวนการคิดเชิงออกแบบในระบบการศึกษาสู่นวัตกรรมการสอนศิลปะ.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 31(2), 1-11.

ณัฐวุฒิ อรุณรัตน์ และ ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ. (2562). การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมการสอนด้วยกระบวนการ ออกแบบวิศวกรรมที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม,18(1), 22-31.

นัจญวา นิยมเดชา และ เบญญาภา ธิติมาพงษ์. (2020). พฤติกรรมการเว้นช่วงการมีบุตรของมารดามุสลิม : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 40(2), 1-9.

พิศิษฐ์ พลธนะ, ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง, เรวดี โพธิ์รัง และ จันทร์ฉาย มณีวงษ์. (2563). การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบเกี่ยวกับรูปแบบการเตรียมความพร้อม เพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์. วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 3(2), 52-69.

วิชยา เห็นแก้ว, ดวงฤดี ลาศุขะ และ ทศพร คำผลศิริ. (2013). การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประสิทธิผล ของการออกกำลังกายต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและ สมรรถภาพปอดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. พยาบาลสาร, 40(ฉบับพิเศษ), 46-56.

วรากร อาวุธปัญญากุล. (2022). หนุนวิจัย นวัตกรรม ถอนพิษเศรษฐกิจหลังโควิด-19. สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2565, จาก https://tdri.or.th/2022/03/research-and-development-expenditure/

ศักรินทร์ สุวรรณเวหา, อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ และ วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ. (2019). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียน:การทบทวนวรรณกรรม อย่างเป็นระบบ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 25(2), 8-24.

สถาบันปรีดี พนมยงค์. (มปป.). เค้าโครงการเศรษฐกิจหลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์). สืบค้นเมื่อ 13 ตุลาคม 2565, จาก https://pridi.or.th/th/libraries/1583466113

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2018). หลัก ๖ ประการของคณะราษฎร: คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕ - ๙ ธันวาคม ๒๔๗๕ แถลงนโยบาย เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕. สืบค้นเมื่อ 13 ตุลาคม 2565, จาก https://www.soc.go.th/?page_id=2097

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี. (2565). ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566-2570. สืบค้นเมื่อ 13 ตุลาคม 2565, จาก https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=plan13

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช). (2020). สอวช. เผยผลการลงทุน R&D ไทยปี 62 มูลค่า 193,072 ล้านบาท คิดเป็น 1.14% ของจีดีพี คาดจะลดลงต่ำกว่า 1% เล็กน้อย ในปี 63-65 จากผลกระทบของโควิด-19 ยันตั้งเป้าเดิมแตะ 2% ในปี 70 ด้วยมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2565, จาก https://www.nxpo.or.th/th/7929/

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช). (2022). สอวช. เผยตัวเลขลงทุน R&D ของไทยเติบโตขึ้นต่อเนื่องแม้เผชิญ โควิด-19 ผลจากรัฐเพิ่มสัดส่วนการลงทุน ด้าน “กิตติพงศ์” มั่นใจพร้อมเสิร์ฟนโยบาย อววน. ตรงจุด มุ่งสู่เป้าหมายลงทุน R&D ร้อยละ 2 ต่อจีดีพีภายในปี 70. สืบค้นเมื่อ 14 ตุลาคม 2565, จาก https://www.nxpo.or.th/th/11221/

สุรางค์ วิมลธาดา, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย และ กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร. (2564). ผู้นําแบบแลกเปลี่ยนกับสมาชิกและพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในการทำงานในองค์กรสุขภาพ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 32(1), 137-151.

สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์, นภาพร พุฒิวณิชย์ และ ศักรินทร์ สุวรรณเวหา. (2563). การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจ. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้, 7(3), 270-282.

อัจฉรา คำมะทิตย์ และ มัลลิกา มากรัตน์. (2559). การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: วิธีการปฏิบัติทีละขั้นตอน. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 3(3), 246-259.

Anyebe, A. A. (2017). An Assessment of the Relevance of Development Administration as a System of Action in Developing Nations. Global Journal of Economic and Business, 3(3), 312-321.

Bayarcelik, E. B. & Tasel, F. (2012). Research and Development: Source of Economic Growth. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58(2012), 744-753.

Bornmann, L. (2018). What Is Societal Impact of Research and How Can It Be Assessed? A Literature Survey. Advances Information Science. Retrieved October 13, 2022, from https://www.researchgate.net/profile/Lutz-Bornmann/publication/260356989_What_is_social_impact_of_research_and_how_can_it_be_assessed_A_literature_survey/links/5a75c5a9aca2722e4def194f/What-is-social-impact-of-research-and-

how-can-it-be-assessed-A-literature-survey.pdf?origin=publication_detail

Charles Sturt University. (2021). Systematic and Systematic-like. The FEBS Journal, 289(13), 3589-3915. Retrieved October 22, 2021, from https://libguides.csu.edu.au/systematicreviews

Dhillon, P. (2022). How to write a good scientific review article. The FEBS Journal, 289(3), 3592-3602. https://doi.org/10.1111/febs.16565

Government of Canada. (2022). Public administration - 91 - Summary - Canadian Industry Statistics - Innovation, Science and Economic Development Canada. Retrieved October 8, 2022, from https://ised-isde.canada.ca/app/ixb/cis/search-recherche

Hamadeh, N., Van Rompaey, C. & Metreau, E. (2021). New World Bank country classifications by income level: 2021-2022. Retrieved October 13, 2022, from https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2021-2022

Katchwattana, P. (2022). ไทยจะเปลี่ยนจากประเทศรายได้ปานกลาง เป็นรายได้สูง ในปี 2580 ฝันไกลที่ World Bank ยืนยันว่าเกิดได้จริง. Retrieved October 13, 2022, from https://www.salika.co/2022/03/02/thailand-middle-income-trap-solution-within-year-2580/

Kitchenham, B., Brereton, O. P., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J. & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering - A systematic literature review. Information and Software Technology, 51(1), 7-15.

Linnenluecke, M. K., Marrone, M. Singh, A. K. (2020). Conducting systematic literature reviews and bibliometric analyses. Australian Journal of Management, 45(2), 175–194.

Louati, K., Vidal, C., Berenbaum F. & Sellam, J. (2015). Association between diabetes mellitus and osteoarthritis: systematic literature review and meta-analysis. Retrieved September 27, 2021, from https://rmdopen.bmj.com/content/rmdopen/1/1/e000077.full.pdf?frbrVersion=3

Majumder, K. (2015). 6 Article types that journals publish: A guide for early career researchers. Retrieved September 24, 2022, from https://www.editage.com/insights/6-article-types-that-journals-publish-a-guide-for-early-career-researchers

Marume, S. B. M. & Ndudzo, D. (2026). Development Administration. World Journal of Engineering Research and Technology, 2(5), 198 -206.

Massaro, V. (2017). Definition of public adminstration: various scholars. Retrieved October 8, 2022, from https://jus.com.br/artigos/59903/definition-of-public-adminstration-various-scholars

Mengista, W., Soromessa, T. & Legese, G. (2020). Method for conducting systematic literature review and meta-analysis for environmental science research. MethodsX, 7, 100777.

New Zealand Government. (2004). The role of research in national development. Retrieved October 13, 2022, from https://www.scoop.co.nz/stories/PA0406/S00135/the-role-of-research-in-national-development.htm

Nwanisobi, B. C. & Christopher, I. C. (2020). Definition of Public Administration: Various Scholars. American International Journal of Business Management, 3(9), 56-61.

Ohemeng, F. L. K. (2020). Development Administration. In A. Farazmand (ed.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Retrieved October 13, 2022, from https://www.researchgate.net/profile/Frank-Ohemeng/publication/318296955_Development_Administration/links/5f75e464458515b7cf5cdc40/Development-Administration.pdf?origin=publication_detail

Okokpujie I. P., Fayomi O.S.I. & Leramo R. O. (2018). The Role of Research in Economic Development. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Retrieved October 13, 2022, from https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/413/1/012060/pdf

Page, M. J. et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. Systematic Reviews. https://doi.org/10.1186/s13643-021-01626-4 Retrieved September 28, 2021, from https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s13643-021-01626-4.pdf

Penn State University Libraries, (2021). Systematic Review vs. Literature Review - Nursing – Library Guides at Penn State University. Retrieved September 10, 2021, from https://guides.libraries.psu.edu/c.php?g=319063&p=5222056

Singh, A., Qasim, S. H. & Singh, S. S. (2021). Importance of research in the development of the nation. International Journal of All Research Education and Scientific Methods (IJARESM), 9(7), 3215-3218.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333-339

The Global Economy. (2022). GDP per capita, PPP - Country rankings. Retrieved October 13, 2022, from https://www.theglobaleconomy.com/rankings/gdp_per_capita_ppp/South-East-Asia/

United Nation. (2006). Definition of basic concepts and terminologies in governance and public administration. Retrieved October 8, 2022, from https://digitallibrary.un.org/record/566603

Viviani, C.A., Bravo, G., Lavalliere, M., Arezes, P.M., Martınez, M., Dianat, I., Braganca, S. & Castellucci, H.I. (2021). Productivity in older versus younger workers: A systematic literature review. Work, 68(3) 577-618, DOI:10.3233/WOR-203396

World Economic Forum. (2021). These are the global innovation powerhouse of 2021. Retrieved October 13, 2022, from https://www.weforum.org/agenda/2021/10/global-innovation-powerhouses-2021/

Xiao, Y. & Watson, M. (2019). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. Journal of Planning Education and Research, 39(1) 93-112.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-07

ฉบับ

บท

บทความพิเศษ