แนวทางการบริหารงานภาครัฐในยุค 5G

ผู้แต่ง

  • สาธิต ทิพย์มณี -

คำสำคัญ:

แนวทาง, การบริหารงานภาครัฐ, ยุค 5G

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารงานภาครัฐของไทยที่ผ่านมา ผลกระทบต่อการบริหารงานภาครัฐจากเทคโนโลยี 5G และหาแนวทางการบริหารงานภาครัฐในยุค 5G งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเชิงเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลจากตำรา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการและสรุปผล

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานภาครัฐของไทยที่ผ่านมา เป็นแบบสายการบังคับบัญชาและระบบราชการ ต่อมาได้พัฒนาเป็นการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management- NPM) ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ผลกระทบต่อการบริหารงานภาครัฐจากเทคโนโลยี 5G มีทั้งในเชิงบวก และผลกระทบในเชิงลบ โดยมีแนวทางการบริหารงานภาครัฐในยุคนี้ ได้แก่ การปรับปรุงกฎหมาย การเพิ่มงบประมาณภาครัฐด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพิ่มหน่วยงานที่การตรวจสอบความปลอดภัยในการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินของภาครัฐ การคำนึงถึงความถูกต้องและอ้างอิงต่อกฎหมาย การปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การปฏิสัมพันธ์กับประชาชน การใช้ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การบริการของภาครัฐระบบออนไลน์  การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การบริหารงานภาครัฐ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2559). ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี. สืบค้นเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2566, จาก https://drive.google.com/file/d/0B11LkgVnaSG4TkVtY3o5LU90a0U/view

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก. (2559). นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม ครั้งที่ 1/2559. สืบค้นเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2566, จาก http://www.thaigov.go.th/index.php/governmentth1/item/99971-id99971.html/th/government-th1.html

ฉัตรชัย นาถ้ำพลอย. (2563). การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่. วารสารศิลปะศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ,2(2), 461-470.

ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์. (2561). ปัญหายุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 8(1), 91-102.

บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะ. การบริหารงานภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2566, จาก http://www.wiki.kpi.ac.th/

พัชราวลัย ศุภภะ. (2562). นโยบายสาธารณะและการวางแผนเพื่อจัดการองค์กรภาครัฐ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย.

ทศพร ศิริสัมพันธ์. (2551). ทิศทางและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ ใน ประมวลสาระชุดวิชา แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 15. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์. (2558). ศัพท์น่ารู้ : รัฐบาลในรูปแบบต่าง ๆ. สืบค้นเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2566, จาก https://www.ega.or.th/th/content/890/855/

DeLeon, Linda, and Denhardt, Robert B. (2000). The Political Theory of Reinvention. Public dministration Review, 59(2), 89-97.

Dunleavy, Patrick. (1991). Democracy, bureaucracy, and public choice. Harvester Wheatsheaf.

Kamensky, John. (1996). Role of the ‘Reinventing Government’ Movement in Federal Management Reform. Public Administration Review, 56(3), 247-256.

Metcalfe, L. (1998, September 17-19). Accountability and effectiveness: designing the rules of accounting game. Paper presented for the European Institute for Advanced Studies in Management International Conference on Accounting for the New Public Management pp. 1-11.

Pierre, Jon and Peters, B. Guy. (2000). Governance, Politics and the State. St Martin’s Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-07

ฉบับ

บท

บทความวิจัย