หลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้แต่ง

  • สราวุธ เบญจกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

พุทธบูรณาการ, ไตรสิกขา, สมรรถนะการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งเสนอการนำพุทธบูรณาการด้วยหลักไตรสิกขามาใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ของบุคลากรบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ผลการศึกษา พบว่า การนำหลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบมาประยุกต์ใช้และบูรณาการเพื่อให้เกิดความสำเร็จ ทอท.จำเป็นต้องมีการฝึกฝนบุคลากรให้ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่  ศีล เป็นการฝึกในด้านพฤติกรรมด้วยการใช้วินัย  สมาธิ เป็นการฝึกในด้านจิตด้วยการใช้คุณธรรม และปัญญา เป็นการฝึกในด้านการรู้ความจริงด้วยการใช้การจัดการความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน

Downloads

Download data is not yet available.

References

คณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2557). คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ระดับคณะ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2566, จาก https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25590517161313_805552.pdf

ทิศนา แขมมณี. (2548). รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกที่หลากหลาย. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นิตินัย ศิริมรรถการ. (2565). เจาะแนวคิด "สกาย ไอซีที" เมื่อการท่องเที่ยวไทย..ต้องปฏิวัติสู่ Digitalization. สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2566, จาก https://bit.ly/sawasdeebyaot_download

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน). (2561). ประวัติความเป็นมาของ ทอท. สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2566, จาก https://www.airportthai.co.th/th/เกี่ยวกับ-ทอท/ประวัติความเป็นมา/

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน). (2563). ธุรกิจของ ทอท. สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2566, จาก https://corporate.airportthai.co.th/th/business/

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน). (2564). New Normal Digital Transformation in the Aviation Industry. สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2566, จาก https://www.airportthai.co.th/wp-content/uploads/2021/12/AnnualReport2021th.pdf.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน). (2564). แผนพัฒนาการจัดการความรู้ ทอท. (ปีงบประมาณ 2564-2568). สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2566, จาก http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER6/DRAWER007/GENERAL/DATA0000/00000907.PDF

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน). (2565). แผนพัฒนาการจัดการความรู้ ทอท. (ปีงบประมาณ 2564-2568). บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน).

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน). (2565). แผนวิสาหกิจของ ทอท. (ปีงบประมาณ 2560 - 2565) ฉบับทบทวน. สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2566, จาก http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER6/DRAWER007/GENERAL/DATA0000/00000119.PDF

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9, ราชบัณฑิต). (2551). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ คำวัด. ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2540). พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต. ธรรมสภา.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2550). ไตรสิกขา: หลักการสำคัญของการพัฒนามนุษย์. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2566, จาก https://www.watnyanaves.net/en/book-reading/116/10

พุทธทาสภิกขุ. (2549). การศึกษาสมบูรณ์แบบ:คือวงกลมที่คุ้มครองโลกถึงที่สุด. อุษาการพิมพ์.

วิไลพร กิ่งแก้ว. (2555). ไตรสิกขา : หลักการพัฒนาแบบบูรณาการ. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2566, จาก https://www.gotoknow.org/posts/363178

HRNOTE. (2019). เสริมสร้างสมรรถนะ (Competency) ให้บุคลากรส่งเสริมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ. Retrieved March 7, 2023, form https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190624-competency/ 9 มีนาคม 2566

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-07

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ