ข้อเสนอแนวปฏิบัติเพื่อให้ “ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ” มาจาก “การเลือกตั้งโดยประชาชน”

ผู้แต่ง

  • วีระยุทธ โชคชัยมาดล สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

ผู้ว่าราชการจังหวัด, นายอำเภอ, เลือกตั้ง

บทคัดย่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอมีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินเพราะเป็นผู้แทนของราชการส่วนกลาง ทำหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลหน่วยงานราชการทุกระดับในจังหวัด ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบายพัฒนาประเทศของรัฐบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างรากฐานเศรษฐกิจของทุกภาคส่วนให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

References

จังหวัดเชียงราย. (2564). โครงสร้างส่วนราชการ. สืบค้นเมื่อ 28 มีนาคม 2566, จาก http://123.242.164.131/cpwp/?p=2888

จังหวัดปัตตานี. (2534). โครงสร้างส่วนราชการ. สืบค้นเมื่อ 28 มีนาคม 2566, จาก http://www.pattani.go.th/content/structure

ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร. (31 ธันวาคม 2565). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 140 ตอนพิเศษ 16ง หน้า 21

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2534). พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534. สืบค้นเมื่อ 28 มีนาคม 2566, จาก http://www.dss.go.th/images/ps/2565/2565-04-27-1.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-07