This is an outdated version published on 2023-02-27. Read the most recent version.

การจัดสรรกำลังคนภาครัฐและงบประมาณลงพื้นที่จังหวัด กรณีศึกษากระทรวงมหาดไทย

ผู้แต่ง

  • ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • อัมพร ธำรงลักษณ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อุมาพร บึงมุม สำนักงบประมาณของรัฐสภา, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คำสำคัญ:

การจัดสรรงบประมาณจังหวัด, การจัดสรรกำลังคน, ความเข้มข้นของงบประมาณทางภูมิศาสตร์, ค่าสัมประสิทธิ์จินี, งบประมาณทางเลือกกระทรวงมหาดไทย

บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษาการกระจายการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและเจ้าหน้าที่ของรัฐของกระทรวงมหาดไทยโดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากหน่วยราชการ ได้แก่ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และส่วนราชการอื่นๆ โดยใช้จังหวัดเป็นเป็นหน่วยวิเคราะห์ จำนวน 77 จังหวัด ทั้งนี้ได้ใช้แบบจำลองการถดถอยภาคตัดขวางเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณจังหวัด ต่อหัวและตัวแปรตาม (ผลการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย) โดยใช้ตัวแปรอธิบายอื่น ๆ ใน การวิเคราะห์ร่วมกันด้วย งานวิจัยนี้มีข้อสมมติฐาน 2 ข้อ: ประการแรก การจัดสรรงบประมาณจังหวัดสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยอุปสงค์ เช่น i) สถิติความแห้งแล้งของจังหวัด ii) สถิติอาชญากรรมระดับจังหวัด และ iii) ประชากรและพื้นที่ในจังหวัด สมมติฐานที่สองสันนิษฐานว่าตัวแปรทางสถาบันอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจัดสรรงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น การกระจายตัวของข้าราชการระดับจังหวัดถูกจัดสรรมากน้อยตามการจำแนกพื้นที่ "เมืองหลัก" และ "เมืองรอง" เหมือนในอดีตที่ผ่านมา งานวิจัยชิ้นนี้ยังได้คำนวณและอภิปรายค่าสัมประสิทธิ์จินีซึ่งวัดความเข้มข้นทางภูมิศาสตร์ ส่วนสุดท้ายของบทความคณะผู้วิจัยได้เสนอแนวคิดสำหรับการปฏิรูปงบประมาณและบทบาทของการเมืองของนักการเมืองในการจัดสรรงบประมาณแบบกระจายตามทฤษฎีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมัธยฐานผลการวิจัยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนและจัดสรรงบประมาณและกำลังคนไปยังพื้นที่ที่ด้อยพัฒนาเพื่อความเสมอภาคในสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

References

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ ดารุณี พุ่มแก้ว (2560) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและความเหลื่อมล้ำการคลังท้องถิ่นในประเทศไทย.

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ อุมาพร บึงมุม. (2565) การจัดสรรงบประมาณภาครัฐด้านการเกษตรและความเหลื่อมล้ำมิติพื้นที่.

สำนักงบประมาณของรัฐสภา. (2560) การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parbudget/ewt_dl_link.php?nid=298

สำนักงบประมาณของรัฐสภา. (2565) การวิเคราะห์งบประมาณและความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ปี 2562-2565 : งบกระทรวงแยกตามจังหวัดและงบลงพื้นที่จังหวัดแยกตามกระทรวง. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parbudget/download/PBO/65unequal.pdf

สำนักงบประมาณของรัฐสภา. (2564) ความเหลื่อมล้ำของจังหวัดกับการจัดสรรงบประมาณของไทย (ปี 2552-2564) : เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาคน. กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

สำนักงบประมาณ. (2562-2564) งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564. https://www.bb.go.th/index.php

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2564). ดัชนีความก้าวหน้าของคนประจำปี 2563. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บี.ซี.เพลส (บุญชิน)

Acemoglu, D. Naidu, S. Restrepo, P and Robinson, J.A. 2015 “Democracy, redistribution, and inequality,” Handbook of Income Distribution, Vol. 2B, Elsevier pp.1885-2061

Diermeier D, Fong P (2011) Legislative bargaining with reconsideration. Quarterly Journal of Economics

Groot, L. and Zonneveld, E. 2013 “European union budget contribution and expenditures: A Lorenz curve approach,” Journal of Common Market Studies, 51(4): 649-666.

Meltzer AH, Richard SF (1981) A rational theory of the size of government. Journal of Political Economy 89:914–927

Patmasiriwat, Direk and Rachatapibulbhob, Pichit วารสารราชภัฏพิบูลสงคราม

Zhao, Ren and Livrich 2010

Andersson, P Ake, Bruce, D. Walander, A.. and Viberg, I. 2011 “Time for a new budget allocation model for the hospital care in Stockholm?” Health Care Management Science, 14: 36-55.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-02-27

Versions

ฉบับ

บท

บทความวิจัย