การนำการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์

ผู้แต่ง

  • จำเนียร จวงตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • อรรถพล ศิริลัทธยากร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  • สุชานาถ สิงหาปัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

Public Administration, Qualitative research, Research paradigm, Research strategy, Research Design, Research Methodology

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอแนวคิดและแนวทางในการนำการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์การดำเนินการกระทำโดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสกัดข้อมูลออกมานำเสนอเป็นเนื้อหาของบทความประกอบด้วย (1) บทนำ เพื่อนำเสนอความสำคัญของเรื่องที่ จะนำเสนอและเนื้อหาของบทความนี้ (2) แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (3 ) กระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพ (4) ยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงคุณภาพ (5) การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (6) ระเบียบวิธีการวิจัย (7) การนำการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้กับงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และ (8) บทสรุปและเสนอแนะ

Downloads

Download data is not yet available.

References

ภาษาไทย

จําเนียร จวงตระกูล, วุฒิพล สกลเกียรติ, กล้าหาญ ณ น่าน, และเอกสิทธิ์ สนามทอง (2562). การจัดการเรียนการสอนการวิจัยในระดับปริญญาเอกเพื่อผลิตนักวิจัยมืออาชีพทางการบริหารธุรกิจในประเทศไทย. เอกสารประกอบการสัมมนาคณาจารย์และนักวิจัย. สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. ออนไลน์. http://www.research.ksu.ac.th/manage/upload_file/162ZmRl06Oo20190905020306.pdf.

จำเนียร จวงตระกูล. (2563).การออกแบบการวิจัย: ประเด็นจริยธรรมและความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.

จำเนียร จวงตระกูล, กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟรี่, วุฒิพล สกลเกียรติ, และวอนชนก ไชยสุนทร. (2565). การรับจ้างและการว่าจ้างทำดุษฎีนิพนธ์: การละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรงที่มีทั้งโทษปรับและจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับ. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 16 (1). 1- 14.

ภาคภูมิ ฤกชะเมธ. (มปป.) การวิจัยเชิงคุณภาพกับการประเมินนโยบายป้องกันอุบัติเหตุจราจร. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. Online available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bkkthon/article/download/34016/28619: : retrieved 12 July 2022.

วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ. (2565). การวิจัยเชิงคุณภาพกับการศึกษาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี.18(3): 158-169.

วรรณวิชนี ถนอมชาติ, อุทัย อันพิมพ์ และ จำเนียร จวงตระกูล (2563). การนำเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 14 (4). 1- 13.

สมบูรณ์ สุริยวงศ์ และคณะ. (2552). Educational Research and Statistics: วิจัยและสถิติทางการ ศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.

สุวิมล ติรกานันท์. (2555). การวิเคราะห์ตัวแปรพหุในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

English

Aspers, P. & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. Qualitative Sociology, 42, 139–160.

Baum, F., MacDougall, C. & Smith, D. (2006). Participatory action research. J Epidemiol Community Health 2006, 60, 854–857. Online available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2566051/pdf/854.pdf: retrieved 12 July 2022.

Babbie, E. (2008). The Basics of Social Research (4 ed.). Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

Berg, B. L. (1998). Qualitative Research Methods for the Social Sciences (3rd ed.). Needham Heights, Massachusetts: Allyn and Bacon.

Burrell, G. (1996). Normal Science, Paradigms, Metaphors, Discourses and Genealogies of Analysis. In S. R. Clegg, C. Hardy, & W. R. Nord (Eds.), Handbook of Organisation Studies (pp. 642-658). London: Sage.

Burmeister, E., & Aitken, L. M. (2012). Sample size: How many is enough?. Australian Critical Care, 25(4), 271-274. doi: 10.1016/j.aucc.2012.07.002

Creswell, J. W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. Thousand Oaks: Sage.

Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2 ed.). Thousand Oaks: Sage.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (2 ed.). Thousand Oaks: Sage.

Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3 ed.). Los Angeles: SAGE.

Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches (3 ed.). Thousand Oaks, California: SAGE.

Cronbach, L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16 (3), 297-334.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (1994). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2005). The Sage Handbook of Qualitative Research (3 ed.). Thousand Oaks.

Green, J., & Thorogood, N. (2004). Qualitative Research for Health Research. London: SAGE Publications Ltd.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing Paradigms in Qualitative Research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research (pp. 105-117). Thousand Oaks: Sage.

Giorgi, A. (Ed.). (1985). Phenomenology and Psychological Research. Pittsburgh, PA: Duquesne University Press.

Hitchcock, G., & Hughes, D. (1995). Research and the Teacher: A quailitative introduction to school-based research (2nd ed.). London: Routledge.

Joungtrakul, J. (2010). Qualitative Research: A Tool for Knowledge Creation for National Development (in Thai). Bangkok: Business Law Center International Company Limited.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610.

Lincoln, Y. S. (2005). Institutional Review Boards and Methodological Conservatism: The Challenge to and from Phenomenological Paradigms. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The Sage Handbook of Qualitative Research (3 ed., pp. 165-181). Thousand Oaks: Sage Publications.

Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). Designing Qualitative Research (3rd ed.). Thousand Oaks, California: Sage.

Maykut, P., & Morehouse, R. (1994). Beginning Qualitiative Research: A Philosophic and Practical Guide. London: The Falmers Press.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, California: Sage.

Miles, M. B., Huberman A. M. & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd ed., Thousand Oaks, Sage Publications Inc.

Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods.Thousand Oaks, CA: Sage

Muhr, T., & Friese, S. (2004). User's Manual for ATLAS. ti 5.0 (2nd ed.). Berlin: Scientific Software Development.

Nelson, D. (2014). Participatory action research: A literature review. Unpublished manuscript. Onlineavailableat:https://www.researchgate.net/profile/DorotheaNelson/publication/321398218_Participatory_Action_Research_A_Literature_Review/links/5feb827492851c13fed36de3/Participatory-Action-Research-A-Literature-Review.pdf?origin=publication_detail: retrieved 12 July 2022.

Nwanisobi, B. C. & Christopher, I. C. (2020). Definition of Public Administration: Various Scholars. American International Journal of Business Management (AIJBM), 3(9): 56-61.

Ozanne, J. L. & Saatcioglu, B. (2008). Participatory Action Research. Journal of Consumer Research, Inc. 35 (August 2008). Online available at: https://www.researchgate.net/profile/Julie-Ozanne/publication/23547464_Participatory_Action_Research/links/568422f908ae197583937a33/Participatory-Action-Research.pdf: retrieved 12 July 2022.

Park, C. W., MacInnis, D. J., Priester, J., Eisingerich, A. B., & Iacobucci, D. (2010). Brand Attachment and Brand Attitude Strength: Conceptual and Empirical Differentiation of Two Critical Brand Equity Drivers. Journal of Marketing, 74, 1-17.

Rahi, S. (2017). Research Design and Methods: A Systematic Review of Research Paradigms, Sampling Issues and Instruments Development. International Journal of Economics & Management Sciences, 6(2), 403. doi: 410.4172/2162-6359.1000403.

Smith, J. K. (1990). Alternative Research Paradigms and the Problem of Criteria. In E. G. Guba (Ed.), The Paradigm Dialog (pp. 167-187). Newbury Park: Sage.

Sanamthong, E., Na-Nan, K., Joungtrakul, J. & Dhienhirun, A. (2017). Causal Model of TransformationalLeadership Influencing Organization Engagement and Organizational CitizenshipBehavior of the Employees in Academic Fields of the Knowledge Market Type ofUniversities in Thailand. International Journal of Applied Business& Economic Research, 15(22/2), 769-786. (Scopus Index Journal, Q2)

Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.

Stake, R. E. (1995). The art of case study research. CA: Sage

Taro Yamane(1973 ).Statistics: An Introductory Analysis.3rd(Ed)., New York.Harper and Row Publications

Yin, R.K. (1994) Applications of Case study Research. Newbury Park. CA : Sage.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-02-27

ฉบับ

บท

บทความพิเศษ