แก้มลิงทุ่งปักขอ: การคืนพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ชุมชน

ผู้แต่ง

  • พสุวดี จันทร์โกมุท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  • ปานเผด็จ นวนหนู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  • อยับ ซาดัดคาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  • พงศ์พล ปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

แก้มลิงทุ่งปักขอ, สาธารณะประโยชน์, อาชีพและรายได้, ท่องเที่ยวและกีฬา, แหล่งเรียนรู้ชุมชน

บทคัดย่อ

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ชุมชน โดยศึกษาข้อมูลจากหมู่บ้านห้วยทราย ตําบลทรัพย์ทวี อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์และเวทีประชาคม ผล การศึกษา พบว่า แก้มลิงทุ่งปักขอก่อสร้างขึ้นเพื่อลดปัญหาอุทกภัยและลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่อการทําเกษตรกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งชุมชนมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนผู้นําชุมชนและประชาชน จึงได้ร่วมกันเสนอแนวทางในการใช้ประโยชน์จากแก้มลิงทุ่งปักขอ ร่วมกันในลักษณะโครงการ/กิจกรรม เป็นข้อสรุปในการใช้พื้นที่เพื่อสาธารณะประโยชน์ 3 แนวทาง ไดแก่ 1) ด้านอาชีพและการสร้างรายได้ 2) ด้านท่องเที่ยวและกีฬา 3) ด้านแหล่งเรียนรู้ชุมชน แนวทางขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติจะต้องประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์และทําความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วน หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผน กําหนดระยะเวลา และจัดสรรงบประมาณที่สนับสนุนการ พัฒนาในแต่ละด้านอย่างเต็มศักยภาพ ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ สร้างกระบวนการรับรู้และการมีส่วนร่วม สร้างความตระหนักในการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน สร้างกระบวนการติดตาม ประเมินผลร่วมกันของทุกภาคส่วนและการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดําเนินกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาเชิงพื้นที่

Downloads

Download data is not yet available.

References

ข้อมูลอําเภอบ้านนาเดิม. [ออนไลน์]. สืบคนเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 สามารถเข้าถึงได้จาก https://district.cdd.go.th/bannadoem

ข้อมูลตําบลทรัพย์ทวี. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2564 สามารถเข้าถึงได้จาก http://www.subtawee.go.th/gallery/detail/4484 สืบค้นเมื่อ

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินดิจิตอลไฟล์. (2564). กลุ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลดิน,กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-06

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ