แนวคิด “ชะตากรรมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ” และการทูตวัคซีน: มุมมองของชาวจีนในกรุงปักกิ่งแนวคิด “ชะตากรรมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ” และการทูตวัคซีน: มุมมองของชาวจีนในกรุงปักกิ่ง

ผู้แต่ง

  • พิชามญชุ์ ศุภศร มหาวิทยาลัยแห่งประชาชนจีน

คำสำคัญ:

แนวคิดชะตากรรมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ, การทูตวัคซีน, ชาวจีนในกรุงปักกิ่ง, วัคซีน ป้องกันโควิด-19 ของประเทศจีน

บทคัดย่อ

งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษามุมมองของชาวจีนในกรุงปักกิ่งที่มีต่อแนวคิดชะตา กรรมร่วมกันของมวลมนุษยชาติและการทูตวัคซีน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากชาวจีนที่อาศัยในกรุงปักกิ่งจํานวน 31 คน เป็นเพศชาย 23 คน คิดเป็นร้อยละ 74 และเป็นเพศหญิง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26 ช่วงอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 27-48 ปี วุฒิการศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญา-ปริญญาเอก โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 ถึง มกราคม 2565 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นพ้องและสนับสนุนกับคุณค่าของแนวคิดชะตากรรมร่วมกันของมวลมนุษย์ชาติ2) ผู้ให้สัมภาษณส่วนใหญ่มีความเห็นขัดแย้งกับคํานิยามของ “การทูตวัคซีน” 3) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่า การช่วยเหลือทางด้านวัคซีนของประเทศจีนต่อประเทศที่จําเป็นตั้งอยู่บนเหตุอื่น ๆ มากกว่าเหตุผลทางการเมือง

Downloads

Download data is not yet available.

References

สถาบันวัคซีน แห่งชาติ. (2020). คน ไทยจะมีโอกาสใช้วัคซนี ป้องกันโควิด 19 หรือ ไม่.

Acharya, K. P., Ghimire, T. R., & Subramanya, S. H. (2021). Access to and equitable distribution of COVID-19 vaccine in low-income countries. npj Vaccines, 6(1), 1-3.

Asian Development Bank. (2020), ADB announces $9 billion COVID-19 vaccine initiative for developing Asia. Accessed 10th Dec 2021. Available from https://www.adb.org/news/videos/adb-announces-9-billion-covid-19-vaccine-initiativedeveloping-asia

Barston, R.P. (Ed.). (2019). Modern Diplomacy (5th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351270090

Berridge, G. R. (2015). Diplomacy: theory and practice. Springer.

Bourne, P. G. (1978). A partnership for international health care. Public Health Reports, 93(2),114.

Fauci, A. S., Lane, H. C., & Redfield, R. R. (2020). Covid-19—navigating the uncharted. New England Journal of Medicine, 382(13), 1268-1269.

Graham, B. S. (2020). Rapid COVID-19 vaccine development. Science, 368(6494), 945-946.

Hotez, P. J. (2014). “Vaccine diplomacy”: historical perspectives and future directions. PloS neglected tropical diseases, 8(6), e2808.

Lawler, D. 2021. Biden’s next challenge: Vaccine diplomacy. Axios, March 22. . Accessed April 15, 2022. Available from https://www.axios.com/us-coronavirus-vaccine-diplomacy-china-exports-4a5c7bbd-32fb-468a-add5-9b1689bf5ce3.html.

Le, T. T., Andreadakis, Z., Kumar, A., Román, R. G., Tollefsen, S., Saville, M., & Mayhew, S. (2020). The COVID-19 vaccine development landscape. Nat Rev Drug Discov, 19(5), 305-306.

Lee, S. T. (2021). Vaccine diplomacy: nation branding and China’s COVID-19 soft power play. Place Branding and Public Diplomacy, 1-15.

Li,Z.(2021). The Significance and Strategy of Building a Community of Human Destiny under the Background of Great Changes.Journal of ShangQu vocational and technical college.2021(06).1-4,16. [in Chinese]

Lu,H.(2021).Open a new era of major-country diplomacy with Chinese characteristics and promote the building of a community with a shared future for mankind. Seeking Knowledge.2021(07),20-23. [in Chinese]

Mardell, Jacob. 2020. China’s vaccine diplomacy assumes geopolitical importance. November 24. Accessed April 15, 2022. Available from https://merics.org/en/short-analysis/chinasvaccine-diplomacy-assumes-geopolitical-importance.

Mathieu, E., Ritchie, H., Ortiz-Ospina, E., Roser, M., Hasell, J., Appel, C., ... & Rodés-Guirao, L. (2021). A global database of COVID-19 vaccinations. Nature human behaviour, 5(7), 947-953.

Xiaochun, Z. (2018). In pursuit of a community of shared future: China’s global activism in perspective. China Quarterly of International Strategic Studies, 4(01), 23-37.

Wang,H,&He,X.(2022). The history, reality and value of the concept of“A community with a shared future for mankind”.Expanding Horizons. 2022(01),29-34. [in Chinese]

Wang,X,&Liu,Q.(2021). The Dilemma of COVID-19 Vaccine Sharing, China's Path and Challenge Countermeasures from the Perspective of Global Public Goods. Contemporary world and Socialism.2021(01).132-141. [in Chinese]

WHO. (2020). Archived: WHO Timeline -COVID-19. Accessed January 10, 2022. Available from https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19.

Zhang.Z.(2021). The Effect of the concept of a community with a shared future for mankind on bilateral diplomatic relations. World Economics and Politics.2021(12).24-53. [in Chinese]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-06

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ