แผนที่ภาษีในฐานะเครื่องมือการบริหารจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลบางบัวทอง

ผู้แต่ง

  • ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • พิชิต รัชตพิบุลภพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  • วีรุจ ธนวิภาพันธุ์ นักวิชาการอิสระ

คำสำคัญ:

แผนที่ภาษี, ฐานภาษี, อัตราภาษีที่จัดเก็บจําแนกตามเขต, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบํารุงท้องที, ภาษีป้าย, อบต. บางบัวทอง

บทคัดย่อ

บทความนี้สาธิตว่าแผนที่ภาษีท้องถิ่นเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีประโยชน์สําหรับการวิเคราะห์ แต่เท่าที่ผ่านมา ยังนําไปใช้น้อย โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นการภายในเทศบาลต่างๆ บทความนี้นําแผนที่ภาษีของ อบต. บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีมาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร และเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วง บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ประการแรก เพื่อเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ภาษีของหมู่บ้าน (14 หน่วย) และแสดงให้เห็นตัวแปรของสัดส่วนการเสียภาษีตามกฎหมาย ซึ่งควร เป็นค่าพารามิเตอร์ที่น่าสนใจของผู้บริหารเทศบาล ประการที่สอง เพื่อเสนอให้มีการหารือแนวทางการขยาย ผลการวิจัยในประเด็นนี้ให้แพร่หลาย ครอบคลุมพื้นที่เมืองอื่นๆ หรือเปรียบเทียบการเก็บภาษีระหว่างเทศบาลและ อบต. หากดําเนินการแพร่หลายคงจะได้ค่าพารามิเตอร๋ใหมีๆ ที่สะท้อนการบริหารจัดการ นํามาวัดระดับของประสิทธิภาพของการเก็บภาษี ซึ่งในท้ายที่สุดจะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในประเทศไทย อนึ่ง ข้อมูลชุดเดียวกันนี้อาจนําไปวิเคราะห์เปลี่ยนแปลงในการใช้ประโยชน์ของท่ีดินโดยเฉพาะในพื้นที่กึ่งเมืองหรือพื้นที่ ที่กําลังการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. 2559. ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561, www.dla.go.th

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. 2560. ข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561, www.dla.go.th

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์(2553). การคลังท้องถิ่น: รวมบทความวิจัยเพื่อเพิ่มพลังในท้องถิ่น. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพ: พี.อี.ลีฟวิ่ง.

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และพิชิต รัชตพิบุลภพ. 2557. ความเหลื่อมลํ้าการคลังท้องถิ่น: กรณศีกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด. วารสารพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้า. Vol 12(2) พฤษภาคม-สิงหาคม.

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, พิชิต รัชตพิบุลภพ และดารุณี พุ่มแก้ว. 2557. ความเหลื่อมลํ้าการคลังท้องถิ่น กรณีศึกษา อปท. ในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารรัฐศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. Vol. 35(2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2557:155-183.

วีระศักดิ์ เครือเทพ. 2558. 15 ปี การกระจายอํานาจของไทย สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย. กรุงเทพ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อรุณวดี แก้วศรี. หัวหน้าฝ่ายการเงิน องค์การบริหารส่วนตําบลบางบัวทอง. สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 2561.

Bardhan P, Mookherjee D. (2009). Decentralization, Corruption and Government Accountability: An Overview. In Handbook of Economic Corruption, In: Susan RA (ed.). Edward Elgar.

Wallace oates (1972). Fiscal Federalism. Harcourt Brace Jovanovich: New York.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-06

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ