วิเคราะห์ วิจารณ์ และวิสัยทัศน์ ต่อกรณีกระแสความเคลื่อนไหวทางการเมือง ในปัจจุบัน ที่มีผลกระทบต่อระบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน ในปัจจุบัน

ผู้แต่ง

  • เมฆินทร์ เมธาวิกูล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ความเคลื่อนไหวทางการเมือง, ระบบการปกครอง, การบริหารราชการแผ่นดิน

บทคัดย่อ

ประเด็นที่น่ากังวลใจสำหรับการปกครองและการบริหารราชการของประเทศในปัจจุบัน

References

ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร. (2552). รัฐศาสตร์. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประยูร พรหมพันธุ์, (2566). กระแสความเคลื่อนไหวทางการเมืองในปัจจุบัน. สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย.

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534. (4 กันยายน 2534). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 108 ตอนที่ 156.

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545. (2 ตุลาคม 2545). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 119 ตอนที่ 99 ก.

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457. (17 กรกฎาคม 2457). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 31 ตอนที่ 229.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. (6 เมษายน 2560). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-28