การใช้การวิจัยเชิงคุณภาพยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีจากข้อมูลในงานรัฐประศาสนศาสตร์: การทบทวนวรรณกรรมแบบไม่ใช้ระบบ

ผู้แต่ง

  • ศิวะพร ภู่พันธ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จำเนียร จวงตระกูล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  • อุทัย อันพิมพ์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • อารี ผสานสินธุวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำสำคัญ:

การวิจัยเชิงคุณภาพ, ยุทธศาสตร์การวิจัย, การวิจัยแบบการศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีจากข้อมูล

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์หกประการคือ (1) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (2) เพื่อศึกษารูปแบบของการวิจัยยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (3) เพื่อศึกษาการทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (4) เพื่อศึกษากระบวนการกำหนดรหัสในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (5) เพื่อศึกษาคุณลักษณะจำเพาะห้าประการของการวิจัยยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (6) เพื่อศึกษาและนำเสนอแนวทางการนำการวิจัยยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีจากข้อมูลมาใช้ในงานรัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษาดำเนินการโดยการทบทวนวรรณกรรมแบบไม่ใช้ระบบ ด้วยการสกัดข้อมูลออกมาเรียบเรียงเป็นสาระสำคัญของบทความนี้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษานำมาสรุปและอภิปรายผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประสงค์จะดำเนินการวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้นำไปพิจารณาใช้ดำเนินการวิจัยในทางรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยต่อไป

References

กัลยา สร้อยสิงห์, องอาจ นัยพัฒน์ และอรอุมา เจริญสุข. (2565). คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานการณ์โควิด-19. วารสารศิลปการจัดการ, 6(4), 1628-1646.

กิตติคุณ แสงนิล, สันติธร ภูริภักดี และพิทักษ์ ศิริวงศ์. (2564). การสร้างคุณค่าร่วมเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน : แนวทางจากทฤษฎีฐานราก. วารสารเกษมบัณฑิต, 22(2), 83-96.

คมกริช นันทะโรจพงศ์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์. (2561). การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการเสริมสร้างภาวะผู้นำในตนเองของวัยรุ่นกลุ่มเจเนอเรชั่นซี: การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 46(3), 1-8.

จอมภัค คลังรหัด, รัชมงคล ทองหล่อ, เพชร พรหมมะ และสิรวิชญ์ ปราณีตพลกรัง. (2562). นวัตกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจเดอะมูน โฮสเทล: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก. Veridian E-Journal, Silpakorn University: Humanities, Social Sciences and Arts, 12(3), 141-155.

จำเนียร จวงตระกูล. (2553). การวิจัยเชิงคุณภาพ: เครื่องมือสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศ. บริษัทศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.

จำเนียร จวงตระกูล. (2562). การวิจัยเชิงคุณภาพ: การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ. วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 6(2). 148-160.

จำเนียร จวงตระกูล. (2563ก). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ (บรรณาธิการ). บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.

จำเนียร จวงตระกูล. (2563ข). การออกแบบการวิจัย: ประเด็นจริยธรรมและความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพ. บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด.

จำเนียร จวงตระกูล. (2565ก). การวิจัยเชิงคุณภาพ: แนวทางการนำไปใช้เพื่อดำเนินการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา. MNJ Supply.

จำเนียร จวงตระกูล. (2565ข). การพัฒนาทุนมนุษย์: กลยุทธ์ที่จำเป็นและสำคัญยิ่งเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน. MNJ Supply.

จำเนียร จวงตระกูล, ตระกูล จิตวัฒนากร, วอนชนก ไชยสุนทร และวรรณภา ลือกิตตินันท์. (2564). มาตรการทางจริยธรรมในการขอรับและการให้ความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์. Journal of HR Intelligence, 16(2), 63-81.

จำเนียร จวงตระกูล และกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่. (2563ก). การวิจัยแบบผสม: การนำการออกแบบการวิจัยแบบผสมเจ็ดรูปแบบสู่การปฏิบัติ. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 14(1), 1-14.

จำเนียร จวงตระกูล และกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ (2563ข). การวิจัยแบบผสม: การนำยุทธศาสตร์การวิจัยแบบผสมทั้งหกรูปแบบสู่การปฏิบัติ. วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal), 9(1), 27- 53.

จำเนียร จวงตระกูล และนวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์. (2562). การวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ. PAAT Journal, 2(2), 1-14.

จำเนียร จวงตระกูล, อรรถพล ศิริลัทธยากร, สุชานาถ สิงหาปัด, และปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา. (2565). การนำการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในงานด้านรัฐประศาสน์ศาสตร์. PAAT Journal, 4(8), 1-20.

จิตตินันท์ พงสุวรรณ, พิชญ์ชญานิษฐ์ เรืองเริงกุลฤทธิ์, และกาญจน์สุนภัส บาลทิพย์. (2563). แรงจูงใจในการบริหารจัดการดูแลผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในระยะยาว ของผู้ดูแลในเขตอำเภอหนึ่งของจังหวัดชายแดนใต้. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 7(2), 85-99.

จิตตินันท์ พงสุวรรณ. (2565). การบริหารจัดการดูแลตนเองและครอบครัวในระยะยาวของผู้ดูแลผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองในเขตอำเภอหนึ่งของจังหวัดชายแดนใต้. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 9(1), 213-227.

จุมโน ฬึก, ประดิษฐ ศิลาบุตร, พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง และสุรศักดิ์ ศรีกระจาง. (2563). การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก: ภาวะผู้นำสถานศึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่นในพระราชอาณาจักรกัมพูชา. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 12(2), 173-183.

ชลธิชา ทิพย์ประทุม. (2561). การพัฒนาตัวชี้วัดเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 10(4), 133-143.

ญานิศา เผื่อนเพาะ และกำธร แจ่มจำรัส. (2565). การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย กระบวนการการสื่อสารความหมายคำว่า “เสน่ห์วิถีไทยเมืองกรุงเก่า” ของผู้ประกอบการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, 24(3), 175-186.

ฐิติวัจน์ ทองแก้ว และ ประสพชัย พสุนนท์. (2562). การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก: การจัดการสมรรถนะการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในบริบทของประเทศไทย. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, 9(1), 79-94.

ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก และพิทักษ์ ศิริวงศ์. (2563). องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีในมุมมองของพนักงานขับรถบรรทุกในประเทศไทย: การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, 10(2), 175-188.

นฤมล สุภาทอง, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ และสุรัตน์ ดวงชาทม. (2564). ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด, 15(1), 98-109.

นันทนา ชวศิริกุลฑล, ตระกูล จิตวัฒนากร และจำเนียร จวงตระกูล. (2566 ก). การปฏิบัติตามข้อกำหนดการทบทวนวรรณกรรมก่อนดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎี: ศึกษาจากโครงการวิจัยที่ดำเนินการในประเทศไทยปี 2556-2565 ด้วยการศึกษาแบบการทบทวนวรรณกรรมที่ไม่ใช้ระบบ. เอกสารเสนอเพื่อจัดพิมพ์.

นันทนา ชวศิริกุลฑล, ตระกูล จิตวัฒนากร และจำเนียร จวงตระกูล. (2566 ข). การปฏิบัติตามข้อกำหนดคุณลักษณะจำเพาะของการวิจัยเชิงคุณภาพยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎี: ศึกษาจากบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฐานดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 17(2). 1-13.

ปริชัย ดาวอุดม, เจษฎา เนตะวงศ์, อัจฉราภรณ์ ทองแฉล้ม, วิมลพรรณ ดาวดาษ และเชิดชาย ชูช่วยสุวรรณ. (2564). รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาทางเลือกตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. Journal of Research and Curriculum Development, 11(1), 200-210.

ปรียธิดา ชลศึกเสนีย์ และวรรณภา ศรีธัญรัตน์. (2565). การจัดการของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 15(2), 26-40.

ผลิดา หนุดหละ, กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ และ พิมพ์พนิต ภาศรี. (2565). การรับรู้เป้าหมายชีวิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 42(1), 1-10.

พงษ์พิพัฒน์ สายทอง. (2561). การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฐานรากแนวสร้างสรรค์นิยมเพื่อสร้างมโนทัศนศิลป์ ในการออกแบบตัวละครสัตว์หิมพานต์สำหรับงานแอนิเมชัน. Veridian E-Journal, Silpakorn University Humanities, Social Sciences and Arts, 11(3), 914-928.

พรปวีณ์ จันทร์ผ่อง และ ดนีญา อุทัยสุข (2562). กรอบมโนทัศน์ เรื่อง การใช้หลักความเมตตาในการสอนดนตรีไทย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึก ธรรมวิหาร. Veridian E-Journal, Silpakorn University Humanities, Social Sciences and Arts, 12(6), 1487-1506.

มนสิการ เหล่าวานิช. (2564). กระบวนการพัฒนาศักยภาพคณะนักร้องประสานเสียงไทยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ: การศึกษาโดยวิธีการสร้างทฤษฎีฐานราก. วารสารศรีนครินทรวิโรจน์วิจัยและพัฒนา (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมสศาสตร์), 13(26), 90-104.

ยุวดี จันทะศิริ. (2564). การจัดการคนคุณภาพของบรรษัทข้ามชาติแบบวัฒนธรรมตะวันตกในประเทศไทย: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีจากข้อมูล. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, 18(2), 156-179.

รัชมงคล ทองหล่อ และ ชวนากร เมรินทร์. (2561). การสร้างธุรกิจบนโลกดิจิทัลของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปกร: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฏีฐานราก. Veridian E-Journal, Silpakorn University Humanities, Social Sciences and Arts, 11(2), 3098-3112.

รุ่งศิริ มีแก้ว, วรรณรักษ์ งามแม้น และพิทักษ์ ศิริวงศ์. (2561). การให้ความหมายและกระบวนการทำงานนอกเวลาของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี. Veridian E-Journal, Silpakorn University Humanities, Social Sciences and Arts, 11(2), 2596-2609.

วรรณวิชนี ถนอมชาติ และ สุรพงศ์ คชชา. (2565). แบบจำลองปัจจัยที่ส่งผลให้รูปแบบการปฏิบัติงานของพนักงานที่ทำงานที่บ้าน หรือในที่อื่นที่ไม่ใช่สถานประกอบการปกติขององค์กร (Remote Working) มีประสิทธิภาพ. Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University, 9(2), 265-281.

วันทิตา โพธิสาร, สมคิด สร้อยนำ และ เรวณี ชัยเชาวรัตน์, (2563). การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: การศึกษาทฤษฎีฐานราก. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(1), 127-138.

สถิร กิจเพ็ชร, ภัทราวดี มากมี, ปริญญา เรืองทิพย์ และ กนก พานทอง. (2565). ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย: เมรุลอย. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์, 12(2), 397-408.

สลา สามิภักดิ์. (2562). การให้ความหมายของ “คิดเป็น” โดยใช้ทฤษฎีฐานราก. Veridian E-Journal, Silpakorn University Humanities, Social Sciences and Arts, 12(1), 387-403.

อัครา เมธาสุข และ อักษรา ศิลป์สุข. (2564). การอำนวยกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับการพัฒนาชุมชนและเมืองแบบสอดประสาน. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), 14(3), 140-156.

Aderibigbe, A. M., & Olla, J. O. (2014). Towards a Theoretical Definition of Public Administration. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 16(3), 65-70.

Birks, M. & Mills, J. (2015). Grounded Theory: A Practical Guide. Sage.

Boa, I., Johnson, P., & King, S. (2010). The Impact of Research on the Policy Process. In Department for Work and Pensions, Working Paper No 82. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207544/wp82.pdf

Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis. SAGE Publication.

Charoenarpornwattana, P., Kerdngern, N., Smith, I. D., & Joungtrakul, J. (2023). Four variations of a grounded theory study in Thailand: A non-systematic literature review. Manuscript submitted for publication.

Creswell, J. W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. SAGE Publications, Inc.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (2 ed.). SAGE Publications, Inc.

Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (3 ed.). SAGE Publications, Inc.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4 ed.). SAGE Publications, Inc.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research. SAGE Publications, Inc.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research (2 ed.). SAGE Publications, Inc.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and Conducting Mixed Methods Research (3 ed.). SAGE Publications, Inc.

Delve, Ho, L., & Limpaecher, A. (2021). The Practical Guide to Grounded Theory. Practical Guide Grounded Theory Research. https://delvetool.com/groundedtheory

Dhillon, P. (2022). How to write a good scientific review article. The FEBS Journal, 289(13), 3589-3915.

Ermawati, M. A. D. (2020). Analysis of the budget planning process and budget execution process. EJBMR, European Journal of Business and Management Research, 5(4), 1-6.

Glaser, B. G., & Holton, J. (2004). Remodeling Grounded Theory [80 paragraphs], In Forum Qualitative Sozialforschung / Forum Qualitative Social Reseach, 5(2) Art. http//nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs040245

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Aldine.

Hamid, W. H., Saman, M. Z. M., & Saud, M. S. (2012). Exploring factors influencing the transfer of training using a grounded theory study: Issues and research agenda. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 56, 662-672.

Hodgkinson, I. R., Hannibal, C., Keating, B. W., Buxton, R. C., & Bateman, N. (2017). Toward a public service management: Past, present, and future directions. Journal of Service Management. https://www.researchgate.net/profile/Ian-Hodgkinson/publication/319989089_Toward_a_public_service_management_past_present_and_future_directions/links/5d232768299bf1547ca1d832/Toward-a-public-service-management-past-present-and-future-directions.pdf?origin=publication_detail

Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.

Majumder, K. (2015). 6 article types that journals publish: A guide for early career researchers. https://www.editage.com/insights/6-article-types-that-journals-publish-a-guide-for-early-career-researchers

Makri, C., & Neely, A. (2021). Grounded theory: A guide for exploratory studies in management research. International Journal of Qualitative Methods, 20, 1-14.

McGarry, B. W. (2022). DOD Planning, Programming, Budgeting, and Execution (PPBE): Overview and Selected Issues for Congress. https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47178

Muluk, M. R. K., & Winoto, S. (2018). Role of research/ academic in policy formulation. Journal of Applied Management (JAM). 16(2), 285-292.

Shenton, A. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects.Education for Information, 22(2), 63-75.

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basic of Qualitative Research: Techiques and Procedures for Developing Grounded Theory (2 ed.). SAGE.

Tie, Y. C., Birks, M. & Francis, K. (2019). Grounded theory research: A design framework for novice researchers. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6318722/

Tseng, V. (2012). The Use of research in policy and practice. Social Policy Report / Society for Research in Child Development, 26(2), 1-24.

van Manen, M. V. (1990). Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy. The University of Western Ontario.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-28

ฉบับ

บท

บทความพิเศษ