วงศ์ทองดี ศ. . “The Outward Mindset เพราะมองออกนอก คุณถึงเห็นข้างใน (หนังสือแปล)”. 2023. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปี 4, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2023, น. 230-1, https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/471.