รักวงศ์วาน ณ. . . . “สรุปการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘216 โครงการกับการพลิกโฉมมหานคร’ โดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์”. 2023. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปี 4, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2023, น. 222-7, https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/469.