จารุสมบัติ โ. . . “การบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย”. 2023. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปี 4, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2023, น. 129-4, https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/446.