ทองสิน ป. ., มีเสน ป. ., และ แก้วทับทิม ธ. . “การสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา กรณีการวิ่งรับเงินบริจาค “ตูน บอดี้สแลม”. 2023. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปี 4, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2023, น. 114-28, https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/445.