องค์ปรัชญากุล ป. . “การพัฒนาการใช้สื่อออนไลน์ซื้อสินค้าให้ปลอดภัย”. 2023. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปี 4, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2023, น. 91-113, https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/443.