หุวะนันทน์ ก. . “การปรับตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไม่แสวงหาผลกำไร ในยุควิถีใหม่”. 2023. PAAT Journal (วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย), ปี 4, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2023, น. 161-77, https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/442.