ชูชื่น ส. ., เลิศพิพัฒน์ ด. ., ยูโซะ อ. ., และ ไหลงาม ห. . “ภาวะผู้นำในการพัฒนาชุมชนต้นแบบอาชีพสตรีมุสลิมกลุ่มนวดเพื่อสุขภาพ บ้านปาตาบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี”. 2023. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปี 4, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2023, น. 74-90, https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/440.