คัมภิรานนท์ ศ. ., นุ่นเกลี้ยง ส. ., พัฒนจินดา ด. ., และ เพชรช่วย ว. “แนวทางพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุโดยชุมชนและโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลท่าสาปและองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา”. 2023. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปี 4, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2023, น. 58-73, https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/439.