คีรีรักษ์ จ. ., พูลสุด ต. ., จุรีพัฒนาวาณิช ภ. ., พิชิตวงศ์ ส. ., แสงศรี ร. ., เปาะทอง ต. ., ชื่นมาก ก. ., อุ่ยวัชรานนท์ น. ., และ แย้มศรีสุข ช. . “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบล สู่เทศบาลตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดตรัง”. 2023. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปี 4, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2023, น. 150-6, https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/438.