ปัทมสิริวัฒน์ ด. ., ธำรงลักษณ์ อ. ., และ บึงมุม อ. . “การจัดสรรกำลังคนภาครัฐและงบประมาณลงพื้นที่จังหวัด กรณีศึกษากระทรวงมหาดไทย”. 2023. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปี 4, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2023, น. 21-45, https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/435.