จวงตระกูล จ. ., ศิริลัทธยากร อ. ., สิงหาปัด ส. . ., และ เจริญอาภรณ์วัฒนา ป. . “การนำการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์”. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปี 4, ฉบับที่ 8, กุมภาพันธ์ 2023, น. 1-20, https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/433.