[1]
จารุสมบัติ โ. . ., “การบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย”, PAAT J, ปี 4, ฉบับที่ 8, น. 129–149, มี.ค. 2023.