[1]
องค์ปรัชญากุล ป. ., “การพัฒนาการใช้สื่อออนไลน์ซื้อสินค้าให้ปลอดภัย”, PAAT J, ปี 4, ฉบับที่ 8, น. 91–113, มี.ค. 2023.