[1]
หุวะนันทน์ ก. ., “การปรับตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไม่แสวงหาผลกำไร ในยุควิถีใหม่”, PAATJ, ปี 4, ฉบับที่ 8, น. 161–177, มี.ค. 2023.