[1]
ชูชื่น ส. ., เลิศพิพัฒน์ ด. ., ยูโซะ อ. ., และ ไหลงาม ห. ., “ภาวะผู้นำในการพัฒนาชุมชนต้นแบบอาชีพสตรีมุสลิมกลุ่มนวดเพื่อสุขภาพ บ้านปาตาบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี”, PAAT J, ปี 4, ฉบับที่ 8, น. 74–90, มี.ค. 2023.