[1]
คัมภิรานนท์ ศ. ., นุ่นเกลี้ยง ส. ., พัฒนจินดา ด. ., และ เพชรช่วย ว., “แนวทางพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุโดยชุมชนและโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลท่าสาปและองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา”, PAAT J, ปี 4, ฉบับที่ 8, น. 58–73, มี.ค. 2023.