[1]
คีรีรักษ์ จ. ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบล สู่เทศบาลตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดตรัง”, PAATJ, ปี 4, ฉบับที่ 8, น. 150–160, มี.ค. 2023.