[1]
การะเกตุ ศ. . และ ชัยเจริญวัฒนะ บ. ., “การจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา”, PAAT J, ปี 4, ฉบับที่ 8, น. 46–57, มี.ค. 2023.