[1]
ปัทมสิริวัฒน์ ด. ., ธำรงลักษณ์ อ. ., และ บึงมุม อ. ., “การจัดสรรกำลังคนภาครัฐและงบประมาณลงพื้นที่จังหวัด กรณีศึกษากระทรวงมหาดไทย ”, PAAT J, ปี 4, ฉบับที่ 8, น. 21–45, มี.ค. 2023.