[1]
จวงตระกูล จ. ., ศิริลัทธยากร อ. ., สิงหาปัด ส. . ., และ เจริญอาภรณ์วัฒนา ป. ., “การนำการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ”, PAAT J, ปี 4, ฉบับที่ 8, น. 1–20, ก.พ. 2023.