วงศ์ทองดี ศิรภัสสรศ์. (2023) 2023. “The Outward Mindset เพราะมองออกนอก คุณถึงเห็นข้างใน (หนังสือแปล)”. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 4 (8). Bangkok, Thailand:230-31. https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/471.