สอนศรี สีดา. (2023) 2023. “ประวัติศาสตร์การทูตยุโรป ตั้งแต่สมัยราชาธิปไตยจนถึงปัจจุบัน : พัฒนาการด้านการทูต. ของ บรรพต กำเนิดศิริ”. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 4 (8). Bangkok, Thailand:228-29. https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/470.