รักวงศ์วาน ณัฐภัทร์. (2023) 2023. “สรุปการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘216 โครงการกับการพลิกโฉมมหานคร’ โดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์”. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 4 (8). Bangkok, Thailand:222-27. https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/469.