พิณทอง พิเชษฐ. (2023) 2023. “เล่าสู่กันฟังเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยการจัดการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงขององค์การภาครัฐเจออะไร ทำอะไร และจัดการอย่างไร”. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 4 (8). Bangkok, Thailand:215-21. https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/468.