จารุสมบัติ โสภารัตน์. (2023) 2023. “การบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย”. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 4 (8). Bangkok, Thailand:129-49. https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/446.