ทองสิน ปทุมพร, มีเสน ปวีณ์นุช, และ แก้วทับทิม ธัญชนก. (2023) 2023. “การสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา กรณีการวิ่งรับเงินบริจาค “ตูน บอดี้สแลม”. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 4 (8). Bangkok, Thailand:114-28. https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/445.