ทองสิน ปทุมพร, มีเสน ปวีณ์นุช, และ แก้วทับทิม ธัญชนก. 2023. “การสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา กรณีการวิ่งรับเงินบริจาค “ตูน บอดี้สแลม”. PAAT Journal (วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย) 4 (8). Bangkok, Thailand:114-28. https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/445.