ยืนยง กานต์. (2023) 2023. “มายาคติเรื่องวาทกรรมเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ และแถลงการณ์สำนักไฟร์บวร์กเรื่องเศรษฐกิจเสรีนิยมที่มีการกำกับแห่งปี ค.ศ. 1936”. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 4 (8). Bangkok, Thailand:178-214. https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/444.